Nowy plan na kulturę w Koszalinie!

Koszalin pracował nad swoją strategią przez ostatnie 18 miesięcy – zamawiał badania, organizował dyskusje i powołał specjalny zespół autorski. Wszystko to po to, aby wytyczone cele i zaplanowane działania przyniosły realny efekt i pozwoliły mieszkańcom na korzystanie z najlepszej w Polsce oferty kulturalne

Wraz z uchwaleniem przez radę miejską Programu Rozwoju Kultury przygotowanego we współpracy z zespołem DNA Miasta, władze Koszalina zdecydowały się na realizację dziesięcioletniego programu inwestycji w kulturę. W strategii tej priorytetem są mieszkańcy – to ich potrzeby i oczekiwania będą najważniejsze w koszalińskiej polityce kulturalnej. Co ważne, mieszkańcy nie będą przy tym traktowani tylko jako odbiorcy kultury – przede wszystkim staną się, jej potencjalnymi twórcami.  

Przyjęcie koszalińskiego Programu Rozwoju Kultury jest wielką szansą dla najzdolniejszych twórców i animatorów kultury miejskiej Koszalina. Władze miasta zyskują dzięki PRK narzędzia, które umożliwią im dostrzeganie pojawiających się talentów i wspieranie ich rozwoju za pomocą spójnego pakietu działań. Na tym właśnie polega „Koszalińska100tka” – jeden z trzech głównych kroków, jakie Koszalin wykona w ciągu najbliższej dekady.

Drugi krok to wzmocnienie wizerunku miasta, w którym warto debiutować. Wizerunek ten nie będzie jednak budowany za pomocą zwiększonych środków na PR, ale dzięki serii spójnych i konsekwentnych działań opisanych w programie „Miasto Debiutów”, czyli nowego sposobu pracy z twórcami profesjonalnymi i włączania ich twórczości w upowszechnianie kultury.

Koszalin jest przy tym świadomy faktu, że kultura podlega nieustannym zmianom i to nie tylko ze względu na postęp technologiczny, który niewątpliwie zmienił sposób korzystania z kultury. Zmiany te są znacznie szersze i wymagają od władz miasta odpowiedniej reakcji. Dlatego właśnie trzeci krok wpisany w Program Rozwoju Kultury to „Nowe trendy” – działanie odpowiadające na przemiany w sferze kultury, potrzeby eksperymentów i wyzwania związane z przekraczaniem granic wyznaczających definicję miejskiej kultury.

Trzem powyższym krokom zapisanym w nowej koszalińskiej polityce kulturalnej towarzyszą dwa ciekawe działania – „Uczenie się” i „Komunikacja” – będące wyrazem chęci miasta ciągłego doskonalenia się i maksymalizacji osiąganych efektów oraz ułatwiania dostępu do kultury kolejnym pokoleniom mieszkańców.

Przyjęcie koszalińskiego Programu Rozwoju Kultury to również ważne wydarzenie dla zespołu DNA Miasta. Pracom nad Programem Rozwoju Kultury towarzyszymy od samego początku tego procesu. Najpierw przygotowaliśmy diagnozę stanu lokalnej kultury (http://bit.ly/koszalindna). Następnie braliśmy aktywny udział w I Koszalińskim Kongresie Kultury, po czym przyszedł czas na pracę nad dokumentem strategicznym. Pełniliśmy na tym etapie rolę moderatorów powstawania i redaktorów finalnej wersji PRK.  Jesteśmy dumni, że mogliśmy cieszyć się zaufaniem zarówno władz miasta, jak i lokalnego środowiska twórców oraz animatorów kultury.

Potwierdzeniem jakości naszej pracy są słowa Krystyny Kościńskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej w Koszalinie: „To chyba jeden z niewielu programów, który był – w mojej ocenie – tak bardzo profesjonalnie przygotowany, uwzględniający opinię i odbiorców, i twórców, i profesjonalistów, i amatorów, i przedstawicieli organizacji pozarządowych, i instytucji. Po raz pierwszy mam przekonanie, że jest to program możliwy do zrealizowania.”

Koszaliński Program Rozwoju Kultury jest już gotowy do wdrożenia. Jako zespół DNA Miasta będziemy wspierać władze Koszalina w pracy nad podnoszeniem jakości lokalnej polityki kulturalnej. Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych prac na facebookowym profilu DNA Miasta i na stronach „Magazynu Miasta” (www.magazynmiasta.pl).

Pełen tekst strategii dostępny jest w Internecie, pod adresem: http://bit.ly/PRKKoszalin2028